Leveranciers en derden

Dit document bevat de algemene veiligheidsregels die gelden binnen het H.-hartziekenhuis. In functie van de specifieke opdracht kunnen door het H.-hartziekenhuis bijkomende preventiemaatregelen vastgelegd worden. Door het indienen van een offerte verbindt de “derde” er zich impliciet toe de veiligheidsvoorschriften van het H.-Hartziekenhuis na te leven. Als “derde” wordt elke firma, aannemer, onderaannemer, constructeur, … en/of hun personeel beschouwd die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van het H.-Hartziekenhuis.

Dit document bevat de veiligheidsregels die gelden voor leveranciers binnen het H.-Hartziekenhuis. Als ‘leverancier’ wordt elke firma, aannemer, onderaannemer, … en/of hun personeel beschouwd die louter een levering van materiaal/materieel in het H.-Hartziekenhuis uitvoeren.