disclaimer

 1.         Algemeen

 

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden zoals hieronder vermeld. Het Heilig Hartziekenhuis Lier v.z.w. heeft ten allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

 

 

2.         Intellectuele eigendomsrechten

 

De informatie, gegevens en het materiaal dat op deze website wordt getoond en de namen en logo's zijn en blijven eigendom van het Heilig Hartziekenhuis Lier, tenzij expliciet anders is vermeld. De teksten, afbeeldingen, items en de volledige inhoud getoond op de website wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht, de merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten inzake deze website en van de informatie op deze website, behoort - tenzij expliciet anders vermeld - toe aan: v.z.w. Heilig Hartziekenhuis Lier gevestigd te Mechelsestraat 24, 2500 Lier.

 

Niets van het materiaal mag worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd tenzij voor persoonlijk gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Heilig Hartziekenhuis Lier.3.         Aansprakelijkheid

Het Heilig Hartziekenhuis Lier streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en volledig mogelijk samen te stellen en de informatie zo actueel mogelijk te houden. Toch kan niet altijd voorkomen worden dat de informatie onvolkomenheden bevat. Het Heilig Hartziekenhuis Lier kan niet garanderen dat de informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. Het Heilig Hartziekenhuis Lier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er op wordt meegedeeld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen en indicatief. De informatie is niet gericht tot individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Vooraleer te vertrouwen op de informatie verstrekt op deze website, dient u de informatie te bespreken met uw behandelend arts.

 

Het Heilig Hartziekenhuis Lier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website. Indien u medisch advies wenst dient u contact op te nemen met een gekwalificeerd arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

 

Beweringen en meningen, al dan niet geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of het Heilig Hartziekenhuis Lier in het algemeen.

 

Het Heilig Hartziekenhuis Lier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het Heilig Hartziekenhuis Lier op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

 

 

4.         Verwijzingen

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Het Heilig Hartziekenhuis Lier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacypolitiek, noch voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Een link houdt niet noodzakelijk in dat het Heilig Hartziekenhuis Lier en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat het Heilig Hartziekenhuis Lier de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

 

 

5.         Privacy

Het H.-Hartziekenhuis Lier wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerkt het ziekenhuis persoonsgegevens van haar patiënten.

Hierbij heeft het ziekenhuis  bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats wil het ziekenhuis de patiënten zo goed mogelijk inlichten waarvoor het ziekenhuis de persoonsgegevens gebruikt, hoe het ziekenhuis omgaat met informatieveiligheid en welke rechten de patiënt kan uitoefenen.

Deze verklaring werd opgemaakt in uitvoering van:

  • De Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (hierna: de “Ziekenhuiswet”) en Bijlage A. III. artikel 9quater van het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd
  • De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringsbesluiten (hierna: de “Privacywet”) en haar uitvoeringsbesluiten, met name het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “AVG” of “GDPR”) die van toepassing wordt op 25 mei 2018, en zijn uitvoeringswetten en -besluiten.

Het ziekenhuis hanteert volgende basisprincipes in de omgang met persoonsgegevens:

De gegevens die het ziekenhuis van patiënten verzamelt, zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. Het ziekenhuis zal telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor het ziekenhuis de persoonsgegevens aanwendt.

  • Het ziekenhuis zal de gegevens enkel gebruiken voor een doel waarvoor het ziekenhuis de gegevens heeft verzameld.
  • Het ziekenhuis bewaart enkel die gegevens die het nodig heeft om haar dienstverlening mogelijk te maken.
  • Het ziekenhuis streeft ernaar de gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • Het ziekenhuis bewaakt de bewaartermijn van de gegevens, zodat het ziekenhuis deze  niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald bewaart.
  • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • Het ziekenhuis draagt haar verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis - met het verpleegkundig personeel en haar artsen - is samen verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Wenst u als patiënt hierover meer uitleg? Neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming of Data Protection Officer via dpo@hhzhlier.be.

Indien u van oordeel bent dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kunt u altijd contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis via ombudsdienst@hhzhlier.be.
U hebt ook steeds het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Hoofdstuk 1: Patiëntenzorg

Hoofdstuk 2: Patiëntenadministratie

Hoofdstuk 3: Patiëntenregistratie

Hoofdstuk 4: Sociale dienstverlening

Hoofdstuk 5: Klachtenbehandeling

Hoofdstuk 6: Wetenschappelijk onderzoek

Hoofdstuk 7: Zorgkwaliteit

Hoofdstuk 8: Camerabewaking

Hoofdstuk 9: Bezoek aan de website van het ziekenhuis

Hoofdstuk 10: WIFI-netwerk van het ziekenhuis

Hoofdstuk 11: Welke rechten heeft u als patiënt?

Hoofdstuk 12: Vragen of klachten?


6.         Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.